Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łoje w gminie Krzynowłoga Mała

 

 1. Opis nieruchomości:
  • Adres nieruchomości:

miejscowość Łoje, gmina Krzynowłoga Mała, powiat przasnyski

 • Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:

nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 68/1 z obrębu 0024-Łoje

 • Numer księgi wieczystej:

OS1P/00049340/2

 • Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,0549 ha.

Działka ewidencyjna nr 68/1 stanowi inne tereny zabudowane oznaczone symbolem „Bi”.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest budynkiem o funkcji wykazanej w ewidencji gruntów i budynków jako inny budynek niemieszkalny – budynek drewniano-murowany o charakterze domu letniskowego o powierzchni zabudowy 54 m2. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i alarmową. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów (22) 5979875, (22) 5979824. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi sztuczny zbiornik retencyjno-rekreacyjny oraz grunty zalesione. W nieco dalszej odległości znajdują się grunty rolne oraz tereny gospodarstw rolnych w zabudowie rozproszonej. Topografia działki jest lekko zróżnicowana, z widocznym spadkiem w kierunku zalewu. Teren działki jest częściowo ogrodzony siatką stalową osadzoną na słupkach metalowych. Część ogrodzenia usytuowana jest poza granicami działki. Nieruchomość jest porośnięta pojedynczymi drzewami oraz roślinnością trawiastą.

Działka nie ma uregulowanego dostępu do drogi publicznej i nie przylega do działki o charakterze drogowym. Dostęp do drogi publicznej (gminnej) odbywa się poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Krzynowłoga Mała.

 • Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 • Uwarunkowania planistyczne:

Przedmiotowa działka leży w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy w Krzynowłodze Małej w dniu 27 stycznia 2005 r. na podstawie uchwały nr XXIV/114/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała. Zgodnie z rysunkiem planu działka ewid. nr 68/1 znajduje się w obszarze planistycznym oznaczonym symbolem WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych oraz rowów.

 1. Cena wywoławcza – 82 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) - sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
 2. Wadium – 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych), co stanowi 10% ceny wywoławczej.
 3. Termin i miejsce przetargu – 10 lipca 2024 r., godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, piętro II.
 4. Warunki uczestnictwa – przystępujący do przetargu powinni:
  • zapoznać się z „Warunkami pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łoje w gminie Krzynowłoga Mała”, zwanymi dalej „Warunkami przetargu”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej mazovia.pl.
  • wpłacić wadium w kwocie 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych) do dnia 4 lipca 2024 r., na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
  • złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2024 r. do godz. 1600, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, zgłoszenie udziału w przetargu, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków przetargu”. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - nieruchomosci@mazovia.pl.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków przetargu”.

 1. Termin okazania nieruchomości - w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 11.00.
 2. Informacje dodatkowe:
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
  • W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.
  • Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
   w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pod nr telefonów (22) 5979875, (22) 5979824.

> > Ogłoszenie o przetargu

> > Warunki przetargu