Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2020 ROKU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

 

Krzynowłoga Mała, kwiecień 2021

 


Program Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został uchwalony
25 listopada 2019 r. Uchwałą Rady Gminy w Krzynowłodze Małej Nr XVI/70/2019. Uchwalanie programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Krzynowłoga Mała przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 określił formy i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a także zapewnił efektywne wykonanie zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych
w realizację tych działań.
Realizacja Programu Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, przyczyniła się do zwiększenia skuteczności i efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie. Spowodowała wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz rozwój współpracy gminy z organizacjami, a także wzrost świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej. Roczny program współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 stanowił wyraz zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy, na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Program ten umożliwił wykorzystywanie środków publicznych przeznaczonych na ten cel w sposób zgodny z ustawą o finansach publicznych.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie gminy Krzynowłoga Mała na 2020 rok przeznaczono kwotę w wysokości 35.000,00 zł i przeprowadzono dwa konkursy.
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego 12 lutego 2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WGM.0050.8.2020. Przedmiotem konkursu było organizowanie zajęć sportowych połączonych z udziałem w zawodach o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscyplinę sportu - piłkę nożną.
Do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent - Gminny Klub Sportowy - ,,KRZYNIAK’’, który spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i otrzymał odpowiednie wsparcie finansowe na realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł.
Gminny Klub Sportowy „KRZYNIAK” prowadził zajęcia piłki nożnej przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Krzynowłoga Mała. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r., poz 491),realizacja znacznej części zadań zaplanowanych stała się niemożliwa do wykonania. Epidemia ograniczyła możliwości przemieszczania się ( od 25 marca zaostrzono przepisy odnośnie przemieszczania się), organizowania imprez sportowych , spotkań, dlatego rezultaty realizowanego zadania były niesatysfakcjonujące. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie rozliczające oraz zwróciło niewykorzystane środki.

Kolejny konkurs na realizację zadania publicznego został ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr WGM.0050.8.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. Zakres realizacji dotyczył zadań mających na celu wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży związanych z prowadzeniem zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała, który spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu i otrzymał wyżej wymienione wsparcie finansowe na realizację zadania. Po zrealizowaniu zadania nastąpiło rozliczenie przyznanych środków.
Stowarzyszenie rozwijało działalność istniejącej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzynowłodze Małej, zakupiło instrumenty muzyczne i prowadziło warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży. Orkiestra liczy 40 członków uczestniczących w zajęciach odbywających się dwa lub trzy razy w tygodniu.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta mimo panującej pandemii w okresie letnim zorganizowała koncert dla mieszkańców gminy. Pozostałe koncerty promowano za pośrednictwem portali społecznościowych i stron internetowych. Zakupiła sprzęt muzyczny ( 2 saksofony alt, trąbkę i flet poprzeczny) oraz niezbędne akcesoria ( naklejki, ustniki, żaluzje, stroiki) oraz umundurowanie dla członków orkiestry.
W okresie sprawozdawczym do orkiestry zgłosiło się 5 nowych członków zespołu.

Pozafinansowa forma współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi obejmowała w szczególności :
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
- promowanie działalności podmiotów pożytku publicznego poprzez umieszczenie informacji o kierunkach ich działalności, organizowanych przez nie akcjach, spotkaniach, konkursach, szkoleniach na stronie internetowej Gminy, na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w Urzędzie Gminnym oraz podczas imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym ;
- wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. nieodpłatne udostępnianie lokali na ich działalność statutową, umożliwienie organizowania przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów oraz użyczanie pomieszczeń na organizowanie spotkań i posiedzeń, projektów ( przykład stanowi Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonujące w użyczonych przez gminę budynkach byłej szkoły) ;
- działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania oraz rozpowszechnianie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;
- aktualizacja zakładki na stronie internetowej Gminy, przeznaczonej dla organizacji pozarządowych, w której umieszczane są m.in. bieżące informacje dotyczące działalności organizacji, oferty szkoleń dla ich członków, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i otwartych konkursach ofert ;
- spotkania konsultacyjne w sprawie – Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 organizowane w okresie pandemii.
Przykładem wsparcia działalności organizacji pozarządowych w 2020 roku jest :

- wsparcie organizacji w dystrybucji płynów dezynfekujących,
- wsparcie szycia maseczek,
- dostarczanie paczek żywnościowych podopiecznym GOPS przez jednostki OSP gminy Krzynowłoga Mała,
- wyposażenie jednostek OSP w niezbędne środki ochrony osobistej w związku z COVID-19.

Współpraca Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi służy jednej
z najbardziej istotnych misji jaką jest uczestnictwo obywateli w kreowaniu życia publicznego. Ponadto powiązanie między jednostką samorządu terytorialnego a przedstawicielami tzw. III sektora pozwala na bardziej precyzyjne określenie problemów społeczności lokalnej,
co w rezultacie pozwala na pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy. Pozytywnym aspektem współpracy gminy z organizacjami w 2020 roku jest tworzenie się na terenie naszej gminy nowych organizacji w postaci Klubu Seniora w Krzynowłodze Małej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie Jeziorowym.
Organizacje pozarządowe bardzo chętnie brały udział w realizacji różnego rodzaju działań. Wniosły pokaźny wkład w realizację swoich projektów, w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także pracę wolontariuszy i członków organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i z dużym zaangażowaniem obu stron. W trakcie roku nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy zarówno ze strony sektora pozarządowego, jak i gminy.


Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
/-/ Jerzy Humięcki

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData